رمان پناهم باش

رمان پناهم باش

رمان پناهم باش

رمان پناهم باش   عمارت همیشه آروم و بی سر و صدا بود! اونقدری از مادر ترس داشتند كه اگر هم خونه آتیش میگرفت؛ کسی اجازه ی فریاد زدن نداشت! اما اون لحظه صدای جیغ بچه ای تو عمارت پیچیده بود که من رو به تعجب انداخته بود! با تعجب …

Read More »