رمان همسر دوم من

رمان همسر دوم من

با سیلی که بابا به گوشم زد به خودم اومدم. با تعجب نگاهش کردم. با تعجب شاید هم ناباوری… دستم رو روی گوش سرخ شده ام گذاشتم. قطرات اشک مثل سیل روی صورتم هجوم اوردند.با صدایی لرزون گفتم: _بابا…اما…م…من نمیخوام…زن آر…آرشام بشم. بابا با عصبانیت فریاد زد: _دهنت رو ببند …

ادامه مطلب »