آرشیو ماهانه: آوریل 2021

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت ۸۰

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت 80

    و آروم کنار گوشم زمزمه کرد : _هیس ….آروم باش من قصد آزارت رو ندارم چند ثانیه مات و مبهوت موندم و حتی نفس کشیدن هم یادم رفت از حس نفس هاش کنار گوشم سرم کج شد و یکدفعه نمیدونم چه مرگم شده بود که با حس بوی …

ادامه مطلب »

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت ۷۹

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت 79

    ” آیناز ” با رفتن اون لعنتی از خونه و دور شدنش از خودم تازه تونستم نفس راحتی بکشم از سر جام بلند شدم و برای اینکه از اون حال دربیام تصمیم گرفتم چرخی توی خونه بزنم به دنبال پیدا کردن چیزی که باهاش بشه در رو باز …

ادامه مطلب »

رمان ویدیا جلد دوم پارت ۴۴

رمان ویدیا جلد دوم پارت 44

    چیزی تا عید نمانده بود و ویدیا در تکاپوی گرفتن مراسم بزرگی به مناسبت آمدن بهار در عمارت بود. هرچند میان اونهمه شلوغی و هیاهوی کارهای مراسم، باز هم ته قلبش نا آرام بود و شور میزد. واهمه داشت از برخورد علیرام و بن سان بعد از روبرو …

ادامه مطلب »

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت ۷۸

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت 78

  چند ثانیه بی حرف خیره ام شد و انگار دنبال راست و دروغ حرفام میگرده با کنجکاوی نگاهش رو توی صورتم چرخوند و بعد از چند ثانیه ازم فاصله گرفت و با لحنی که بوی تمسخر میداد گفت : _آهان پس باید بهت بگم مبارکت باشه از طرز نگاه …

ادامه مطلب »

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت ۷۷

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت 77

  با بدنی که از زور خشم میلرزید تا خواستم کارو یکسره کنم یکدفعه جا خالی داد و تیزی توی دستم روی میز فرو اومد دندونامو روی هم سابیدم و بی معطلی باز به سمتش حمله کردم که با یه حرکت مُچ دستام رو گرفت و به کابینت ها تکیه …

ادامه مطلب »