رمان عروس استاد

رمان عروس استاد پارت ۳۵

رمان عروس استاد

متعجب برگشتم و با دیدن ستاره گفتم _تو اینجا چی کار می کنی؟ دستم و گرفت و ملتمس گفت _هانا… هانا… سؤال نپرس فقط گوش بده. مات برده نگاهش کردم که ادامه داد _از آرمین جدا شو هانا… اون تو رو نمیخواد فقط قصدش انتقامه… اخمام و در هم کشیدم،عقب …

Read More »

رمان عروس استاد فصل دوم استاد مغرورمن

رمان عروس استاد

  #رمان عروس_استاد نویسنده : ترنم  در واقع توی این رمان مهرداد و ترانه هم حضور دارن و یه جورایی فصل دوم استاد مغرور من هست فقط شخصیت ها کسای دیگه ای هستن و مهرداد و ترانه زمانی وارد داستان میشن که استاد مغرور تمام بشه   دامن لباس عروسمو …

Read More »