سه شنبه , دی ۳۰ ۱۳۹۹

رمان

رمان ویدیا جلد دوم پارت ۳۸

رمان ویدیا جلد دوم پارت 38

#ایران_تهران #علیرام بن سان وارد اتاق علیرام شد. -امروز کجا بودی؟ علیرام نگاهش رو به تابلوی اهدائی پانیذ دوخت. -هنوز یاد نگرفتی باید در بزنی؟ بن سان در و کاملاًبست و وارد اتاق شد. -سمیرا رو دیدی ؟ علیرام متعجب به سمت بن سان برگشت. -تو از کجا میدونی؟ بن …

ادامه مطلب »

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت ۶۹

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت 69

    _به چیزی که لایقش بود رسید ناباور پلکی زد _یعنی چی ؟؟ _صبح زود دادم گرفتنش و الانم توی بازداشتگاه تشریف داره _واقعا ؟؟ سری تکون دادم _آره بلند شدم و درحالیکه کنارش مینشستم میز صبحونه جلوش میزاشتم خطاب بهش گفتم : _غذات رو بخور تا ضعف نکنی …

ادامه مطلب »

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت ۶۸

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت 68

  روی تخت کنارش نشستم و درحالیکه به آرومی صداش میزدم گفتم : _ببخشید نباید سرت دا….. توی حرفم پرید و لرزون گفت : _خسته ام میخوام بخوابم حق داشت ازم ناراحت باشه ، خجالت زده دستی به صورتم کشیدم و از کنارش بلند شدم که بی حال روی تخت …

ادامه مطلب »

رمان ویدیا جلد دوم پارت ۳۷

رمان ویدیا جلد دوم پارت 37

#ایران_تهران #یاس وارد شرکت شدم. منشی علیرام از شرکت خارج شد. لبخند روی لبهام نشست. حتماً علیرام تا دیروقت تو شرکت می مونه. اینکه همه اش پسم میزد باعث می شد تا سمج تر به کارم ادامه بدم؛ با اینکه هیچ علاقه ای به مردهای سرد و خشک مثل علیرام …

ادامه مطلب »

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت ۶۷

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت 67

    یکدفعه کم کم اتفاقایی که برام افتاده بود جلوی چشمام جون گرفت و درحالیکه اشک به چشمام مینشست با بغض و کینه زیرلب اسمش رو زمزمه کردم : _نیماااا این آدم چی‌ از جون من میخواست چرا هرچی بهم درد میداد و اذیتم میکرد خالی نمیشد و بدتر …

ادامه مطلب »

رمان ویدیا جلد دوم پارت ۳۶

رمان ویدیا جلد دوم پارت 36

#ایران_تهران #پانیذ پشت پنجره ی اتاق ایستادم. صدای بارش باران به وضوح شنیده می شد. چند ساعتی می شد برگشته بودم. دلم می خواست علیرام زنگ می زد و حالمو می پرسید. شاید هم خواسته ی زیادی از یک دوست بود! باورم نمی شد از یه دختر لوس از خودراضی …

ادامه مطلب »

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت ۶۶

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت 66

    ناباور لب زدم : _خیلی زیباست !! _نه به زیبایی تو با این حرفش به سختی نگاه از گردنبند ظریف و زیبایی که فرشته ای با بالهایی رویایی بهش آویزون بود گرفتم و به چشمای جورج دوختم _ممنونم خیلی خوشکله _خواهش…حالا بیا جلو ببینم کنجکاو یک قدمی جلو …

ادامه مطلب »

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت ۶۵

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت 65

    بالای سرش ایستادم و کلافه گفتم : _اگه نمیخوای بگی چی شده پس پاشو برو !! دستی به چشمای اشکیش کشید و با بغض گفت : _آیناز از خونه رفته و هرچی بهش زنگ میزنیم خبری ازش نیست و همه هم من مقصر میدونن چون فکر میکنن که …

ادامه مطلب »

رمان ویدیا جلد دوم پارت ۳۵

رمان ویدیا جلد دوم پارت 35

#ایران_تهران #پانیذ   -به یه شرط. -چی؟ -اینکه توام قول بدی من و از همه بیشتر دوست داشته باشی. -خیلی وقته تو رو از همه بیشتر دوست دارم. چیزی اون پایین پایین های قلب پانیذ تکان خورد؛ تکانی شیرین. از اسنوموبیل پیاده شد. هنوز هم طعم شیرین حرف علیرام زیر …

ادامه مطلب »

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت ۶۴

رمان دانشجوی شیطون بلا فصل دوم پارت 64

    مامان که معلوم بود از حرفای من شوکه شده موهاش پشت گوشش زد و عصبی گفت : _کی گفته ما بیخیال تو شدیم ؟؟ دوما این حرفات دلیل نمیشه که تو وسایلت رو جمع کنی و بی اطلاع از ما بخوای بری _ولی من تصمیمم رو گرفتم ، …

ادامه مطلب »

codebazan